Kalite El Kitabı

Kalite El Kitabı, her kuruluşun kendine özgüdür. Her tip kuruluş için, kalite yönetim sistemini dokümante etmek üzere kullanılacak yapı, format, içerik veya sunuş metodunun tanımlanmasında esneklik mevcuttur. Küçük bir kuruluş, istenen tüm dokümante edilmiş prosedürler dahil, tüm kalite yönetim sisteminin açıklamasını tek bir El Kitabında vermeyi uygun bulabilir. Büyük, uluslararası kuruluşlar, küresel, ulusal veya bölgesel seviyede birkaç el kitabına ve daha karmaşık dokümantasyon hiyerarşisine ihtiyaç duyabilir.

Kalite El kitabı, kalite yönetim sisteminin kapsamını, herhangi bir hariç tutma ile ilgili ayrıntıları ve gerekçelerini, dokümante edilmiş prosedürleri veya onlara atıfları ve kalite yönetim sisteminin prosesleri ve bunların etkileşimleri ile ilgili açıklamaları içermelidir. Kalite El Kitabı'nda kuruluş ismi, adresi, haberleşme kanalları gibi kuruluşla ilgili bilgiler, kalite el kitabında yer almalıdır. Kuruluşun faaliyet alanı, tarihçesi ve büyüklüğü gibi ek bilgiler de bulunabilir.

TS EN 45011 Kalite El Kitabı en azından aşağıdakileri içermeli veya bunlara atıf yapmalıdır:

a) Bir kalite politikası beyanı.

b) Kuruluşun sahiplerinin isimleri ve farklı ise bunu kontrol eden kişilerin adları da dahil olmak üzere belgelendirme kuruluşunun yasal statünün kısa bir açıklaması.

c) Kıdemli yetkilinin (executive) dışardan ve içerden diğer belgendirme personelinin adları nitelikleri, deneyimleri ve ünvanları.

d) Yetki (otorite) hatlarını, sorumluluğu ve kıdemli yetkilinin verdiği fonksiyonların tahsisini gösteren bir kuruluş şeması.

e) Belgelendirme kuruluşu örgütünün, TS EN 45011 Madde 4.2 c’de belirtilen ayrıntılar da (komite, grup veya kişi), dahil olmak üzere açıklanması, teşkili, ünvanları ve prosedür kuralları.

f) Yönetimin gözden geçirmeleri için politika ve prosedürler.

g) Doküman kontrolünü de içeren yönetsel prosedürler,

h) Kaliteye ait çalıştırma ile ilgili ve fonksiyonel görev ve hizmetler; her kişinin sorumluluk kapsam ve sınırları ilgililerce bilinecek şekilde.

i) Belgelendirme kuruluşu personelinin ikmali seçimi ve eğitimi için prosedür ve performans bakımından izlenmesi.

j) Onaylanmış taşeronlarının bir listesi ve bunların yeterliliklerini değerlendirmek, kayıt etmek ve izlemek için prosedürler.

k) Uygunsuzlukları ele almak ve düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkinliğini sağlamak için prosedürler.

l) Ürünlerin değerlendirilmesi ve aşağıdakileri de içerecek şekilde belgelendirme prosesini uygulamak için prosedürler:
   -Belgelendirme dokümanlarının yayımlanması, tutulması ve geri çekilmesi için şartlar,
   -Ürünlerin belgelendirilmesinde kullanılan dokümanların kulanımı ve uygulanması ile ilgili kontroller,

m) İtirazlar, şikayetler ve anlaşmazlıklarla ilgili politika ve prosedürler,

n) TS EN ISO 19011'e göre iç tetkiklerini yürütmek için prosedürler.